Fundacja " Elim " Drukuj
Fundacja ELIM - Ogólne

Podziękowanie!

 

Pragniemy serdecznie podziękować Wszystkim, którzy w 2019 roku

wspierali finansowo działania podejmowane przez Fundację.

Wiecie Kochani, że oprócz ochoczych rąk i serc potrzebne są nam środki

na organizowanie Dni Trzeźwości oraz na zakup paliwa - bez którego

nie można by jeździć do Szpitali Odwykowych. Dziękujemy Wam

za wyczulenie Waszego serca na naszą wspólną służbę.

 

Życzymy wielu łask Bożych.

 

KORZENIE

Jezus Chrystus powiedział:

"wyjdź na drogi
i między opłotki
i nakłoń wszystkich by wyszli
i niechaj będzie zapełniony dom mój" Łuk.14,23

Chrześcijańska  Fundacja  „ Elim „ zwana dalej  „ Fundacją” ustanowiona została aktem notarialnym z dnia  15.07.1991r., sporządzonym w Państwowym Biurze Notarialnym w Cieszynie.   Nr KRS -0000127375 Chrześcijańska Fundacja Elim prowadzi działalność na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Siedzibą Fundacji jest miasto Wisła.

Celem Fundacji jest w szczególności / wyciąg ze Statutu Fundacji/:
1.    Przysposobienie osób uzależnionych od nałogu alkoholu do normalnego życia w społeczeństwie,
2.    Podejmowanie akcji na rzecz kształtowania moralności chrześcijańskiej w społeczeństwie m.in. przez zwalczanie nałogu alkoholizmu i nikotyny,
3.    Umacnianie rodziny,
4.    Rozpowszechnianie i kształtowanie zasad etyki i tolerancji chrześcijańskiej,
5.    Głoszenie nauki biblijnej zgodnie z zasadami doktrynalnymi chrześcijaństwa ewangelicznego,
6.    Wspieranie chrześcijańskich inicjatyw oświatowych, wychowawczych i programów edukacyjnych,
7.    Wspieranie działalności lokalnych środowisk ewangelicznych ,
8.    Wspieranie i organizowanie chrześcijańskich przedsięwzięć misyjnych,
9.    Umacnianie i rozwijanie chrześcijańskiego ruchu wydawniczego i księgarskiego,
10.  Działalność dobroczynna na rzecz osób fizycznych i instytucji

"Albowiem tak Bóg umiłował świat,że Syna swego jednorodzonego dał,
aby każdy,kto weń wierzy,nie zginął,ale żywot wieczny miał" Jan 3:16

"Ja jestem chlebem żywota;kto do mnie przychodzi,nigdy łaknąć nie będzie,
a kto wierzy we mnie,nigdy pragnąć nie będzie" Jan  6:35


FUNDUSZE

Fundacja jest organizacją charytatywną.

Swe cele realizuje ze środków uzyskanych drogą ofiar,

darowizn i zapisów od osób fizycznych i prawnych.


Modlimy się do Boga aby poruszył serca ludzi którzy by według jego
woli mogli zostać naszymi sponsorami ku Chwale Bożej!
2 Koryntian 9:7  Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu;
gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje.


Chrześcijańska Fundacja "Elim"

Łukowa5
43-460 Wisła
NIP:548-11-27-721

Nr.Tel.503-026-961

lub 500-096-442

Konto: PKO BP S.A. nr.05 1020 1390 0000 6002 0143 9165